Beatrice Peak and Mount Stephen

 
Beatrice Peak and Mount Stephen

Beatrice Peak and Mount Stephen, our route follows the narrow snow ridge